Ny i adoptionsvärlden 

OBS! Den 5:e maj fattade Barnens Vänners beslutande organ, årsmötet, beslutet att en avvecklingsprocess av föreningen ska påbörjas. Vi kan därför inte ta emot nya ansökningar från sökande som vill påbörja en adoption. Läs mer om skälen här 

 

Vi funderar på adoption, måste vi vara gifta då? 

Par behöver inte vara gifta för att få ett medgivande i Sverige för att adoptera. Många ursprungsländer kräver dock att par är gifta och/ eller har varit sammanboene i ett antal år innan de får adoptera ett barn.

Finns det någon åldersgräns för adoptivsökande?

Man måste ha fyllt 25 år för att kunna adoptera. Ingen övre åldersgräns finns i lagstiftningen, men Socialstyrelsen har en rekommendation att man inte bör vara äldre än 42 år när man påbörjar sin adoptionsprocess hos kommunen. En individuell bedömning ska dock göras och undantag kan göras. 

Vi har bestämt oss för att vi vill adoptera; vad gör vi först? 

Ni anmäler er till en adoptionsförening. Hos Barnens Vänner får ni stöd under hela processen, tips som kan spara tid och tillgång till olika medlemsforum, t ex vår Facebookgrupp. 

Ni kontaktar samtidigt Socialtjänsten i er kommun för att få en medgivandeutredning utförd, så att Socialnämnden kan ge er ett medgivande att ni är lämpliga att ta emot ett barn genom adoption.

Hur går en medgivandeutredning till och hur lång tid tar det? 

Utredningen innebär bland annat att ni har ett antal samtalsträffar med en utredare, att denne pratar med referenspersoner och att en skriftlig medgivandeutredning skrivs ihop. 

De flesta utredningar är klara inom sex månader. Vissa kommuner kan ha väntetider innan medgivandeutredningen kan påbörjas; den kan i så fall dock till viss del nyttjas till att gå den föräldrautbildning som krävs inför en adoption. Er utredare hänvisar er till den eller de utbildningar ni kan välja mellan. Hur lång tid utbildningen tar varierar; vissa kurser arrangeras som helgkurser medan andra har träffar varje vecka i cirka 10 veckor.  

Kan jag adoptera som ensamstående? 

Ja det kan du. Dock är det inte alla ursprungsländer som tar emot ansökningar från ensamstående och många av de länder som gör det prioriterar sökande som är par. 

Kan vi önska ålder och kön på barn? 

I vissa medgivanden kan det finnas en begränsning angående det kommande barnets ålder, men ofta lämnas detta öppet utifrån att utredaren inte finner någon begränsning i familjens förmåga att ta emot ett barn. 

Möjlighet att ange en önskeålder ges istället i ansökningsbrev som skickas till utlandet. I undantagsfall kan ni önska kön. Sökande som önskar kön önskar nästan uteslutande att få en flicka. Eftersom det i många länder är fler pojkar än flickor som behöver internationell adoption är det därför en risk att göra det.

Kan vi välja vilket land vi vill adoptera ifrån? 

Ja, men ni får utgå ifrån de krav de olika ursprungsländerna ställer på de sökande. Dessa hittar ni under länder. Som ni kommer att se kan det t ex finnas krav på att adoptivsökande ska ha god hälsa; har du/ ni frågor om det är det ofta enklast att ringa in till oss så hjälper vi er utifrån er situation. När er medgivandeutredning är klar kontrollerar vi att ni stämmer in på de krav som finns.    

Vilka länder samarbetar Barnens Vänner med? 

Vi samarbetar med Hongkong, Kina och tre olika organisationer i Taiwan.

Varför måste vi välja mellan olika barnhem om vi vill skicka en ansökan till Taiwan via Barnens Vänner? 

Taiwan saknar en central myndighet som förmedlar adoptioner. Istället får enskilda organisationer auktorisation att arbeta med internationella adoptioner. Dessa organisationer kan då ställa egna krav på adoptivsökande och arbeta på olika sätt. Därför måste sökande familjer välja mellan de tre olika organisationer som vi arbetar med i Taiwan. 

Varför pratar vissa om att man ska anmäla sig tidigt för att få en bra köplats? Kan vi anmäla oss senare istället?

Om ett land endast tar emot ett begränsat antal ansökningar, kan det bildas en kö i Sverige där sökande får vänta en tid innan ansökan kan skickas utomlands. Köplatsen bestäms i sådana fall av anmälningsdatumet hos den svenska adoptionsorganisationen. Detta är dock inte aktuellt för någon av våra utlandskontakter; det spelar därför ingen roll om ni anmält er tidigt eller anmäler er först när ni fått ert medgivande.

Varför måste man gå via en adoptionsorganisation om man vill adoptera?

För att säkerställa att adoptioner utförs på ett etiskt, korrekt sätt kräver svensk lagstiftning att adoption av utländska barn sker genom en auktoriserad adoptionsorganisation, t ex Barnens Vänner. Enbart i undantagsfall kan man adoptera utan förmedling av en adoptionsorganisation, då krävs särskilda skäl. 

Varför ska vi välja att adoptera via Barnens Vänner? 

Vår förening, som sedan 1979 har förmedlat fler än 2 000 barn till familjer i Sverige, är fortfarande en mindre organisation som vill ge varje familj ett personligt bemötande. Ni är delaktiga i er adoption och kan spara tid genom att, med stöd av vårt kansli, göra i ordning er adoptionsansökan till utlandet. Detta arbetssätt är även kostnadseffektivt, vilket gör att våra avgifter hålls nere. Fler argument hittar du här.

Har Barnens Vänner kontakt med någon läkare? 

Ja, Barnens Vänner har kontakt med en läkare som kan hjälpa oss och i vissa fall aktuella familjer att tolka medicinsk information om barn som är aktuella för adoption.

Kan vi vara med i flera adoptionsorganisationer? 

Ja. Dock kan endast 1 ansökan skickas till utlandet via 1 organisation. Om det är kö i Sverige för att få skicka iväg ansökan till utlandet, kan sökande stå i flera köer hos olika organisationer för att se vilken som går fortast. Efter det att ansökan har skickats kan medlemskap i andra adoptionsorganisationer också behållas, bland annat så att sökande kan ta del av medlemsförmåner. 

Finns det något vi kan göra för att göra vår adoptionsprocess snabbare? 

Förutom att göra i ordning er adoptionsansökan på ett effektivt sätt kan ni fundera över er öppenhet för barns ålder, bakgrund och medicinska behov. Detta eftersom vi ser att det ofta påverkar väntetiden i utlandet. Vissa sökande gör det flera gånger under processens gång. 

Hur kan vi följa vad som händer under tiden vi väntar på barnbesked? 

Vi skickar varje månad ut ett nyhetsbrev med aktuell information till våra medlemmar som skickat sin adoptionsansökan utomlands. Via hemsidan, vår Facebooksida och medlemstidning kan våra medlemmar också hålla sig uppdaterade över utvecklingen i de länder vi arbetar. 

Varför är väntetiderna ibland så långa? 

Det finns en mängd olika förklaringar till detta men några faktorer som påverkar är att intresset i västvärlden för att adoptera är väldigt stort, samtidigt som många ursprungsländer har ökat sitt antal inhemska adoptioner. 

En annan förklaring är att många av de barn som är aktuella för internationell adoption inte stämmer överens med de sökandes öppenhet när det gäller barnets ålder, bakgrund eller medicinska behov.

När kan vi ansöka om ett syskon? 

Ni kontaktar socialtjänsten och frågar när ni kan påbörja en ny medgivandeutredning. Många utredare vill att familjerna efter att ha adopterat ett första barn, ska ha varit hemma i Sverige alltifrån ett halvår till två år innan en ny medgivandeutredning påbörjas.