Taiwan - CSS 

 

Uppdatering 2020-01-10
CSS har arbetat med adoption i många år, men tar för närvarande inte emot nya ansökningar. CSS, som krävt att sökanden är aktivt kristna, har delvis på grund av detta genomfört förhållandevis få nationella adoptioner och nu anser myndigheterna i Taiwan att CSS måste öka dessa i förhållande till de internationella. CSS får därför efter den 24:e april 2020 inte någon förnyad licens för att förmedla internationella adoptioner; de har enbart rätt att avsluta ärenden där sökande har matchats med barn. 

Övriga organisationer i Taiwan berörs inte av beslutet; Cathwel och St Lucy som vi samarbetar med fortsätter sitt arbete på samma sätt som tidigare. 

 

Barnen 

De barn som adopteras från CSS har känd social bakgrund. Barnen är i alla åldrar, men från och med våren 2019 behöver familjer som skickar en adoptionsansökan ha en öppenhet för att ta emot ett barn äldre än 4 år. Barnen kan ha bott på CSS barnhem Mu En, men bor när de blir större i fosterfamilj. 

Barnens biologiska mödrar får rådgivning, vara med och välja adoptivföräldrar till sina barn och möjlighet att träffa dessa när de kommer till Taiwan. Det blir allt vanligare att den biologiska modern är i en svår situation där det förekommer missbruk, ohälsa och kriminalitet. Många är ensamstående utan nödvändigt stöd från sin familj varför de inte har möjlighet att ta hand om sina barn. 

CSS - Krav på adoptivföräldrar 

 • CSS kräver att makarna ska delta aktivt i kristen verksamhet 

 • Bägge makar ska vara döpta 

 • Makarna har varit gifta i 5 år 

 • Ingen av makarna får ha fyllt 45 år när ansökan skickas* 

 • Man kan ha ett barn sedan tidigare men ska kunna bifoga ett intyg om svårigheter att få barn *

 • Ingen av makarna får ha ett BMI över 30 

 • Sökande ska ha god hälsa. Kontakta kansliet för att få mer specifik information 

 • Familjens årsinkomst ska vara cirka 70 000 USD/ år

 • Bägge sökande ska ha svenskt medborgarskap

* För sökande till barn med i förväg kända särskilda behov kan eventuella undantag göras när det gäller sökandes ålder eller antal barn sedan tidigare. Kontakta oss på kansliet för mer information.

Kötid för att få skicka adoptionsansökan till Taiwan 

I nuläget kan vi inte skicka ansökningar till CSS.

Väntetid i Taiwan 

För nya sökande familjer som skickar en ansökan för barn äldre än 4 år förväntar vi oss att väntetiden blir kort; några månader. 

De sökande som redan har sin ansökan hos CSS sedan tidigare har längre väntetid; vi har sedan tidigare informerat om att den är upp till cirka 24 månader.

I bägge fallen kan väntetiden bero på sökandes öppenhet för barnens bakgrund och ålder. Den biologiska familjen är delaktiga i att välja adoptivfamilj, vilket också påverkar väntetiden. 

Adoptionsproceduren och resan 

Adoptionsansökan skickas via Barnens Vänner till CSS, som godkänner den. Valet av familj till de barn som behöver adoption görs av CSS tillsammans med barnens biologiska mödrar eller företrädare.

Barnet hämtas cirka 4-6 månader efter det att familjerna fått barnbesked. Familjen får under dessa månader då domstolsprocessen påbörjas rapporter om barnet. Resan till Taiwan ser olika ut beroende på domstolsprocessen; 

 • Är domstolsprocessen klar i Taiwan när familjen kommer blir vistelsetiden cirka två veckor

 • Kräver domaren att familjen ska vara med i domstolsförhandlingarna, blir vistelsetiden ca fem veckor. I undantagsfall kan det i dessa fall istället bli aktuellt att göra två resor. Vid den första resan för att närvara vid domstolsförhandlingarna och vid den andra för att hämta barnet

Resan görs på egen hand; familjerna blir omhändertagna av CSS och det är lätt att ta sig runt i Taipei. Barnens Vänner och CSS hjälper till med praktiska frågor som rekommendation kring hotell och flyg. 

Adoptionen fastställs alltid i svensk domstol efter hemkomst till Sverige.

Uppföljning 

CSS kräver att sex rapporter skrivs under barnets tre första år i Sverige och att familjen därefter skriver en uppföljningsrapport om året fram till det att barnet fyller 18 år. 

Adoptionskostnader 

Kostnader vid adoption är ibland uppskattningar, beroende av valutakurser och kan ändras under processens gång, men nedan finns en översikt över preliminära kostnader för adoption från CSS. 

Adoptionskostnader

Medlems- och registreringsavgift BV

 2 100:- 

Administrationsavgift BV*

 98 000:-

Adoptionskostnader till barnets ursprungsland

 

- Vårdkostnader

 6 500 USD
ca 59 000:-

- Advokatkostnader

 -

- Översättningar och legaliseringar

 -

- Domstolskostnader, pass, uppehållstillstånd o dyl

 3 500 USD
ca 32 000:-

- Avgifter till övriga myndigheter

 -

- Övriga kostnader 

 4 000 USD
ca 36 000:-

 Egna kostnader som tillkommer

Framtagning av adoptionshandlingar, översättning, legalisering

 ca 24 500:-

Flygbiljetter och logi i 5 veckor för två vuxna och det barn som adopteras

ca 74 000 - 94 000:-

Övriga kostnader; tex ansökan om uppehållstillstånd

 1 000:-

Kostnader i samband med återrapportering

0:-

Totalkostnad 

Summa adoptionskostnader och egna kostnader

ca 327 000 - 347 000:-

Avgår Försäkringskassans adoptionskostnadsbidrag

 - 75 000:-

Totalkostnad för familjen

ca 252 000 - 272 000

* Administrationsavgiften täcker t ex
kostnad för personal och kontor i Sverige,
ersättningar till representanter i utlandet,
kontaktresor till/ besöksresor från utlandet,
BVs konsultation med läkare,
försäkringar för adoptivbarnet
och avsättning till förpliktelsefond.

Porto, vaccinering, resa för medföljande barn,
anslutningsbiljetter och högsäsongstillägg
är exempel på kostnader som tillkommer.

Vår samarbetsorganisation 

I Taiwan samarbetar Barnens Vänner direkt med tre olika barnhem. Christian Salvation Service, CSS är en kristen organisation som vi samarbetat med sedan 1993. CSS arbetar med kvinnor i kris men hjälper också barn att få en ny familj. Kvinnor kan kontakta CSS direkt för att få hjälp. Även den sociala myndigheten i Taiwan kan ge CSS i uppdrag att hitta adoptivfamiljer till omhändertagna barn.

Läs gärna mer om CSS på deras hemsida och Facebooksida