Taiwan - Cathwel 


OBS! Den 5:e maj fattade Barnens Vänners beslutande organ, årsmötet, beslutet att en avvecklingsprocess av föreningen ska påbörjas. Vi kan därför inte ta emot nya ansökningar från sökande som vill påbörja en adoption. 

Det är dock klart att det blir Adoptionscentrum som fortsätter Barnens Vänners samarbete med Cathwel i Taiwan. Då Adoptionscentrum redan har ett pågående samarbete med Cathwel är båda parter positiva till denna lösning.

Nya sökande som vill skicka en ansökan om adoption till Cathwel hänvisas därför från och med nu till att göra detta via Adoptionscentrum.

Mer om skälen till Barnens Vänners avveckling finns här 

 

 

Barnen 

De barn som adopteras från Cathwel har känd social bakgrund. De är vanligtvis från 1 år och uppåt och vi rekommenderar att familjer har en önskeålder för barn upp till minst 3 år, gärna 4. Det förekommer också att syskongrupper behöver familj.

Barnen bor på Cathwels barnhem eller i fosterfamilj. 

Hos Cathwel finns även ett mödrahem med åtta platser. Oavsett om de biologiska mödrarna har bott hos Cathwel eller inte får de rådgivning, vara med och välja adoptivföräldrar till sina barn och möjlighet att träffa dessa när de kommer till Taiwan. Det blir allt vanligare att den biologiska modern är i en svår situation där det förekommer missbruk, ohälsa och kriminalitet. Många är ensamstående utan nödvändigt stöd från sin familj varför de inte har möjlighet att ta hand om sina barn. 

Cathwel - Krav på adoptivföräldrar 

  • Par som har en sammanräknad sambo- och giftermålstid på totalt minst fem år. Kort äktenskapstid är alltså okej om man varit sambo länge.  

  • Den äldsta av makarna får vara max 45 år äldre än det tilltänkta barnet. 

  • Sökande kan ha 2 barn under 18 år och adoptera ett tredje men barnlösa par      prioriteras.

  • Ingen av makarna får ha ett BMI över 30. 

  • Sökande ska ha god hälsa. Kontakta kansliet för att få mer specifik information. 

  • En av de sökande ska ha svenskt medborgarskap. 

  • Kvinnliga ensamstående med ett starkt nätverk och stor barnerfarenhet eller utbildning inom vård eller pedagogik. Par prioriteras framför ensamstående.

Kötid för att få skicka adoptionsansökan till Taiwan 

Inga fler ansökningar kan skickas till Taiwan.

Väntetid i Taiwan 

Väntetiden beror till störst del på sökandes öppenhet för barnens bakgrund och ålder. Den biologiska familjen är även delaktiga i att välja adoptivfamilj, vilket också påverkar väntetiden. Under det senaste året har vi både haft familjer som inte behövt vänta alls och familjer som väntat längre än två år.  

Adoptionsproceduren och resan 

Adoptionsansökan skickas via Barnens Vänner till Cathwel, som godkänner den. Valet av familj till de barn som behöver adoption görs av Cathwel tillsammans med barnens biologiska mödrar eller företrädare. 

Barnet hämtas cirka 4-6 månader efter det att familjen har fått barnbesked. Familjen får under väntetiden utvecklingsrapporter om barnet. 

Resan ser olika ut beroende på domstolsprocessen; 

  • Är domstolsprocessen klar i Taiwan när familjen kommer blir vistelsetiden cirka två veckor

  • Kräver domaren att familjen ska vara med i domstolsförhandlingarna, blir vistelsetiden istället cirka 3-4 veckor. I undantagsfall kan det i då istället bli aktuellt med två resor; vid den första resan för att närvara vid domstolsförhandlingarna och vid den andra för att hämta barnet

Resan görs på egen hand; familjerna blir omhändertagna av Cathwel och det är lätt att ta sig runt i Taipei. Vi tipsar om praktiska frågor som hotell och flyg.
Adoptionen erkänns enligt LAIS av Skatteverket efter hemkomst till Sverige. 

Uppföljning 

Cathwel kräver att 6 rapporter skrivs under barnets tre första år i Sverige och att familjen därefter skriver en uppföljningsrapport om året fram till det att barnet fyller 18 år. 

Adoptionskostnader 

Kostnader vid adoption är ibland uppskattningar, beroende av valutakurser och kan ändras under processens gång, men nedan finns en översikt över preliminära kostnader för adoption från Cathwel. 

 

Adoptionskostnader till BV

 ca 200 000:-

Medlems- och registreringsavgift BV

 2 100:- 

Administrationsavgift BV*

 98 000:-

Adoptionskostnader till barnets ursprungsland

- Vårdkostnader

 6500 USD,
ca 65 000:- 

 - Advokatkostnader

 -

 - Översättning och legaliseringar

 -

 - Domstolskostnader, pass o dyl

3 500 USD,
ca 35 000:- 

 - Avgifter till övriga myndigheter

 -

 - Övriga kostnader

 -

 Egna kostnader som tillkommer

ca 102 000 - 113 000:-

Framtagning av adoptionshandlingar, översättning, legalisering

 ca 29 000:-

Flygbiljetter och logi 21/28 nätter för två vuxna och det barn som adopteras

ca 72 000 - 83 000:-

Övriga kostnader; t ex ansökan om uppehållstillstånd

1 000:-

Kostnader i samband med återrapportering

 0:-

Summa kostnader

ca 302 000 - 313 000:-

Avgår Försäkringskassans adoptionskostnadsbidrag

 - 75 000:-

Totalkostnad för familjen

ca 227 000 - 238 000:-

* Administrationsavgiften täcker t ex
kostnad för personal och kontor i Sverige, 
kontaktresor till/ besöksresor från utlandet,
BVs konsultation med läkare,
försäkringar för det/ de barn som adopteras och avsättning till förpliktelsefond.

 

Porto, vaccinering, resa för medföljande barn,
anslutningsbiljetter och högsäsongstillägg
är exempel på kostnader som tillkommer.

Vår samarbetsorganisation 

I Taiwan samarbetar Barnens Vänner direkt med tre olika barnhem. Cathwel är en katolsk organisation som vi samarbetat med sedan 2002. Cathwel arbetar med kvinnor i kris, barn som behöver stöd, nationell och internationell adoption. Kvinnor kan själva ge Cathwel i uppdrag att hjälpa deras barn få en ny familj. Cathwel kan även få uppdraget från den sociala myndigheten i Taiwan som omhändertagit barn.

Läs gärna mer om Cathwel på deras hemsida och Facebooksida