Ställningstagande för adopterade och adoption i Sverige

8 mar

Barnens Vänner, som i år arbetat 40 år som internationell adoptionsförening, vill betona vikten av att förutsättningar för internationellt adopterade och internationell adoption i Sverige synliggörs och förbättras. 

Barnens Vänner anser att etiskt utförda adoptioner som utgår ifrån barnets bästa på ett bra sätt sammanför barn i behov av en ny familj med barnlängtande sökande i Sverige. Att hela processen utgår ifrån barn som redan finns och behöver nya möjligheter är en grundläggande aspekt som vi vill framhålla. Barns rättigheter i en adoption skyddas genom internationella konventioner och sedan 1970-talet har både etisk, ekonomisk och praktisk verksamhet inom adoptionsområdet utvecklats. Barnens Vänner ser dock att det finns ett fortsatt stort behov av utveckling i Sverige. Det gäller

  • Stöd till adopterade och deras familjer efter adoptionen

  • Organisation och finansiering av adoptionsförmedling

  • Bevarande av erfarenheter och kunskap

Stöd till adopterade och deras familjer efter adoptionen

Adoption möjliggör en permanent lösning för barn, men innebär samtidigt en livsavgörande förändring som påverkar individen under hela livet. Fler än 50 000 barn har kommit till Sverige genom adoption under årens lopp. Forskning och empirisk erfarenhet visar att de flesta adopterade mår bra, men att det också finns en stor avsaknad av adoptionsspecifikt stöd efter adoptionen. I Haagkonventionen som Sverige undertecknat står det angivet att mottagande länders centralmyndigheter är ansvariga för utvecklingen av stödsystem som ska finnas efter adoptionen. I Sverige ser vi dock att adopterade ofta begränsas till att söka stöd i våra allmänna skyddssystem och att det stöd som erbjuds varierar kraftigt mellan olika kommuner. Många professionella med adoptionsspecifik kunskap, t ex psykologer, är privata och därför ett privilegium för de som har råd. Barnens Vänner anser att svenska myndigheter måste utveckla ett rättvist stödsystem där personer med adoptionsspecifik kunskap kan hjälpa de individer som på olika sätt har behov av detta. Genom att bygga upp förebyggande system kan vi förhindra att individer mår dåligt och att senare akuta samhällsinsatser behövs.

Organisation och finansiering av adoptionsförmedling

Dagens system där auktoriserade ideella adoptionsföreningar, till störst del finansierade genom adoptivsökandes avgifter, förmedlar adoptioner grundades på 1970-talet. Vi anser att det är nödvändigt med en översyn både när det gäller organisering och finansiering av verksamheten. Barnens Vänner menar att adoption bör ses som en barnrättsfråga och att staten behöver ta ett större ansvar i frågan, istället för att verksamheten blir avhängigt ideella föreningars existens.  

Bevarande av erfarenheter och kunskap

Under de mer än 50 år som internationella adoptioner har gjorts till Sverige har mycket kunskap och erfarenhet samlats. I en tid där färre personer engagerar sig ideellt och där antalet barn som kommer till Sverige genom adoption kraftigt minskar ser Barnens Vänner oroande tendenser på att viktig kompetens och god verksamhet försvinner. Barnens Vänner anser att det är hög tid att lärdomar som görs och gjorts inom adoptionsområdet bevaras och istället utvecklas. Adoption är en livslång fråga och system måste därför finnas tillgängliga över lång tid. Barnens Vänner anser att ett sådant stödsystem säkerligen kan vara till gagn också för andra grupper inom