Process för avveckling inledd

11 maj

Barnens Vänners beslutande organ, årsmötet, beslutade den 5:e maj att en avvecklingsprocess av föreningen ska påbörjas. Detta är ett ytterst tråkigt besked för alla inblandade parter, men att beslutet nu har fattats innebär att det finns goda möjligheter att genomföra en hållbar avveckling under en lång tidsperiod. 

Den främsta anledningen till att beslutet fattats är att de senaste årens kraftiga minskning av adoptivsökande påverkat Barnens Vänners ekonomiska situation. På grund av att få familjer påbörjat adoptionsprocesser under 2020 och i början av 2021 ser vi inte heller tecken på att den trenden ska brytas. 

Barnens Vänners ekonomi är helt beroende av de avgifter adoptivsökande familjer betalar. Det statsbidrag som ges till Barnens Vänner baseras till 50% på antalet förmedlade adoptioner vilket innebär att det endast täcker ca 6% av föreningens kostnader. Resterande kostnader ska täckas av den administrationsavgift som varje adoptivsökande familj betalar.

I januari 2021 publicerades Statskontorets rapport Organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten, som resultat av en översyn som beställts av Regeringen. I rapporten framgår det klart och tydligt att staten inte kommer att öka sitt ekonomiska stöd till de auktoriserade adoptionsorganisationerna. 

Då Barnens Vänners styrelse inte sett någon möjlighet att varken öka antalet sökande familjer eller på annat sätt förstärka ekonomin, förordade styrelsen att en process för avveckling av föreningen skulle inledas. Alternativet att kraftigt höja kostnaderna för familjerna ansågs inte aktuellt. Då det är av yttersta vikt att föreningens arbete sker på ett etiskt och kompetent sätt, ansågs det inte heller möjligt att ytterligare minska föreningens kostnader eller bedriva verksamheten med mindre personalstyrka än den nuvarande. 

Årsmötet fattade därför beslut att inleda en process för avveckling av Barnens Vänner. Att detta beslut nu har fattats innebär att det finns goda möjligheter att genomföra en hållbar avveckling. 

Kansliet kommer att finnas kvar åtminstone fram till mars 2022. Arbete kommer nu att påbörjas för att i allra möjligaste mån säkerställa att familjer med pågående adoptionsprocesser ska kunna avsluta dessa på bästa sätt. Erfarenheter från när andra adoptionsorganisationer upphört med förmedlingsarbete kommer att nyttjas under processens gång. 

Information kommer löpande att ges till familjer som är berörda av detta beslut. Familjer i adoptionsprocess har redan kontaktats. Så snart vi har mer information kommer vi också att kontakta familjer som gör uppföljningsrapportering och övriga medlemmar.
 
Både uppföljning och frågor om vårt arkiv kommer att fortsätta att hanteras av kansliet fram till 2022.

Slutgiltigt beslut om avveckling kommer att fattas vid ett extra årsmöte under hösten. 

Har du/ ni frågor är ni välkomna att höra av er till kansliet.