Översyn av adoptioner inleds!

28 feb

Regeringen har nu meddelat att den internationella adoptionsverksamheten ska ses över, vilket vi på Barnens Vänner är glada över. 

I ett pressmeddelande går det att läsa; 

"Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att se över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten och föreslå hur den kan anpassas till dagens förhållanden. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2021.

De barn som adopteras internationellt idag är färre till antalet och har ofta större omsorgsbehov på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller svår social bakgrund. Det ställer nya krav på adoptionsförmedlingen, säger socialminister Lena Hallengren.

Det internationella adoptionsområdet har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. Antalet adoptioner i världen har minskat kraftigt samtidigt som adoptionsärendena har blivit mer komplexa och svårutredda. I Sverige har antalet adoptioner sjunkit från 1 008 adoptioner år 2002 till 170 under år 2019.

Statskontoret ges i uppdrag att kartlägga adoptionsförmedlingens nuvarande organisering och processer utifrån Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), kommunernas och adoptionsorganisationernas respektive ansvarsområden. I uppdraget ingår att ge förslag på alternativa modeller för att organisera den internationella adoptionsverksamheten.

Utgångspunkten i arbetet ska vara FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner (1993 års Haagkonvention). I genomförandet av uppdraget ska Statskontoret inhämta synpunkter från berörda myndigheter och organisationer, inklusive adopterades intresseföreningar. Statskontoret ska även undersöka utformningen av den internationella adoptionsverksamheten i andra nordiska länder i förhållande till den svenska modellen, samt i övrigt göra de internationella jämförelser som anses befogade."

Vi på Barnens Vänner har i ett ställningstagande lyft frågan att dagens verksamhet för adoptionen är grundad på hur situationen såg ut på 1970-talet och är därför glada över att det nu görs en översyn. Läs vårt ställningstagande här

Pressmeddelandet går att läsa här