Nyheter om Kenya

1 sep

Alla barn har rätt till en familj och i den mån det är möjligt skall barnet få väsa upp i sitt ursprungsland. Det är adoptionsorganisationernas mening att de omhändertagna barnen i Kenya så snart som möjligt på nytt få utrett sitt ursprung och veta vem domstolen bedömer vara dess familj. Det är också vår mening att barnen under denna tid bör behandlas utifrån barnets bästa och ansvariga myndigheter bör se till att anknytning och tillit till vuxna bibehålls på bästa sätt under rådande omständigheter.

Vad har hänt i Kenya?

Den 14 augusti beslöt en kenyansk domstol att tre barn som under ett flertal månader bott tillsammans med sina blivande adoptivföräldrar i Kenya skulle omhändertas och omgående föras från de familjer de levt med. De tre fallen gäller två svenska familjer och en dansk.

Fredag den 21 augusti omhändertogs barnen av kenyanska myndigheter och måndagen den 24 augusti inleddes nya domstolsförhandlingar beträffande dessa barns framtid. Anledningen till beslutet om omhändertagandet är att personer som uppger sig vara släkt med barnen har efterfrågat dem. En utredning som bland annat omfattar DNA-test är nu påbörjad.

Fredagen den 28 augusti fortsätter domstolsförhandlingarna och det ska då beslutas om var barnen ska vårdas fram tills 18 september då det återigen blir en ny förhandling i domstol och det skall beslutas om var barnen hör hemma.

Vad gör adoptionsorganisationerna?

De svenska adoptionsorganisationerna, Adoptionscentrum, Barnens Framför Allt och Barnens Vänner, samarbetar kring information i Sverige men också vad gäller stödinsatser till berörda familjer och till övriga familjer i Kenya som lever med sina tilltänkta adoptivbarn. För närvarande befinner sig nio svenska familjer i Kenya i olika stadier av adoptionsprocessen. Det aktuella adoptionsutslaget berör två av dessa familjer.

De svenska adoptionsorganisationerna har kontakt med ansvariga adoptionsmyndighet i Sverige, MIA, samt svenska ambassaden i Nairobi. Så snart omständigheterna blev kända reste en representant från oss svenska adoptionsorganisationer ned till Kenya. Vår gemensamma representant kommer i huvudsak ge stöd till adoptivfamiljerna och underlätta samarbetet med de ansvariga i Kenya. På plats i Kenya finns också en svensk psykolog.

Fakta om processen i Kenya:

Kenya är precis som Sverige ett konventionsland, vilket innebär att båda länderna har signerat Haagkonventionen om internationella adoptioner. Det innebär att respektive lands myndighet godkänner de adoptionsorganisationer som är verksamma i landet och garant för sina ansvarsområden.

Innan barnet föreslås för adoption till en specifik adoptivfamilj görs en utredning av ansvarig myndighet. I utredningen ingår att försöka hitta föräldrar/släkt som kan ta hand om barnet. Det pågår i 6 månader från det att ett övergivet eller föräldralöst barn har registrerats hos Children’s Department och då görs en grundlig utredning om barnets situation och bakgrund.

Först därefter övergivandeförklaras barnet och blir tillgängligt för adoption. Under denna tid vistas barnet på barnhem.

Det följer kenyansk praxis vid internationella adoptioner att de adopterade familjerna lever tillsammans med de tilltänkta barnen under en längre tid innan adoptionen genomförs. I juridisk mening lever dessa barn i en fosterfamilj i syfte att adoptera barnet. Under denna period fokuseras adoptionsprocessen på att följa upp familjens lämplighet och hur anknytningen fungerar.

Sverige har samarbetet med Kenya sedan 2008,

Adoptionscentrum, Barnens Framför Allt och Barnens Vänner har förmedlat totalt 116 adoptioner från Kenya till och med 2014.

Sedan december 2014 sänds inga nya ansökningar till Kenya. Man har ett tre-årigt moratorium och ansvarig myndighet i Kenya har beslutat om att slutföra pågående internationella adoptioner men påbörjar inga nya under denna period.

Ni kan läsa mer om Kenya och processen under länder på respektive organisations hemsida.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på kansliet, så blir du hänvisad till någon som kan svara på dina frågor.