Nya adoptionsregler

26 jun

Riksdagen har beslutat om nya adoptionsregler som börjar gälla från 1:a september.

Förändringarna innebär bland annat:

  • barnets rätt till information och att komma till tals i adoptionsprocessen lyfts fram och tydliggörs.

  • den övre åldersgränsen för att kunna adoptera tas bort

  • sambopar ska kunna adoptera under samma förutsättningar som gifta par.

  • tydligare bestämmel­ser om domstolens handläggning och en effektivare ordning i adoptionsutredningar införs

  • möjligheten till automatiskt erkännande av utländska adoptionsbeslut stärks

På Riksdagens hemsida finns hela betänkandet att läsa. Du hittar det här