Intresserad av adoption från Taiwan?

25 mar

Carin och Lisbeth är hemkomna från en mycket positiv Taiwanresa där de besökt både Cathwel, CSS och St Lucy. Alla samarbetsorganisationer är väldigt nöjda med våra respektive samarbeten och de familjer som adopterar via Barnens Vänner. Alla tre tar gärna emot nya ansökningar!

Gemensamt för alla tre samarbetsorganisationer är att arbetsbelastningen är hög och att det är många barn som behöver adoption. Det blir allt vanligare med tillfälliga sexuella relationer bland unga i Taiwan och att antalet ungdomsgraviditeter ökar. Droganvändandet ökar i landet och bakgrunden för de barn som behöver adoption blir allt mer komplicerade. Det blir allt fler syskongrupper och barn som är fosterhemsplacerade som blir aktuella för adoption.

Vid ett myndighetsbesök diskuterades också att medvetenheten om barns rättigheter ökar och att fler anmälningar görs om att barn far illa.

En utmaning för våra samarbetsorganisationer är att handläggningen för varje ärende tar allt längre tid.

Måste de sociala myndigheterna ta föräldrarättigheten från en mamma så är det en lång process som kan ta mer än ett år. Också adoptionsprocesserna i dessa ärenden riskerar att dra ut på tiden då de ofta granskas i flera steg.

Domstolsprocessen förlängs ibland också. En av förklaringarna är att den biologiska mamman alltid ska ha rätt att ta del av adoptionsbeslut som har fattats av domstolen. Går mamman inte att lokalisera måste beslutet annonseras i tidningen och det gör att det dröjer ytterligare 3 veckor innan domstolsprocessen kan avslutas. Detta är en av förklaringarna till varför vissa familjer tvingas göra två resor till Taiwan; en för att delta i domstolsförhandlingarna och en för att hämta barnet.

St Lucy

St Lucy har några saker som de saknar i svenska utredningar; t ex konkreta exempel på hur man i ett par stöttar varandra/ löser konflikter och hur omgivningen kan stötta adoptivfamiljen. Även en mer detaljerad beskrivning av sökandes yrken och arbetsuppgifter.

Familjer som adopterat via Barnens Vänner har ibland fått barn som är under två år, men St Lucy poängterar att par där någon av sökande är över 45 enbart kan bli aktuella för adoption av barn som är äldre än två år.

Hittills har ingen familj behövt närvara vid domstol hos St Lucy. De har inte fått information om att detta kommer att ändras, men de utesluter inte att det kan komma att bli så i framtiden.

Vid besöket är det 33 barn fördelade på St Lucys tre avdelningar: Avdelning A har barn 1-2 år, avdelning B 6-12 månader och avdelning C 0-6 månader. 55 barn är över 2 år och finns placerade i fosterhem.

De vill att vi utvecklar vår lista där man uppger öppenhet för särskilda behov, då de också hjälper barn med t ex CP, Downs Syndrom, Slow development och som har en bakgrund med incest.

CSS

CSS har fullt på barnhemmet som rymmer 28 barn, men de hjälper också barn i sk “babycare centers” och fosterhem att få familj.

Många av barnen har till följd av en drogberoende mamma eller andra faktorer haft tuffa utmaningar i början av livet.

En utmaning som CSS har är att mammor återkommer med fler barn som är i behov av familj. Donna säger att den adoptivfamilj som har det första barnet alltid kommer att få information om att det har fötts syskon som kan komma att behöva adoption. Däremot har CSS inga som helst förväntningar på att familjen ska adoptera syskonet. Det viktigaste är att barnet hamnar i en bra familj.

Eftersom CSS har arbetat länge och möter många adopterade som söker sina rötter säger de att deras verksamhet genomsyras av att tänka på vilka frågor barnen kan komma att ha när de växer upp; t ex varför de inte hamnade i samma familj som ett biologiskt syskon.

CSS flaggar för att fler familjer kommer att behöva åka 2 gånger innan adoptionen är klar; en för att delta i domstolsförhandlingar och en för att hämta barnet. Detta utifrån att tiden mellan domstolsförhandlingen och domen har blivit längre och svårare att förutspå.

Cathwel

På Jonah House bor det vid besöket ca 70 barn mellan 0-18 år. Också här pratar vi om att missbruket ökar och att bakgrunderna blir allt mer komplicerade bl.a. till följd av incest.

Cathwel handlägger liksom St Lucy och CSS nationella adoptioner vilket inkluderar att hålla i föräldrautbildning samt göra utredningar. Innan den nya lagstiftningen var det ca 3000 nationella adoptioner men i och med att det nu krävs både föräldrautbildning och utredning är det helt klart färre nationella adoptioner.

De barn som adopteras nationellt är friska barn under två år varför behovet av internationella sökande är stort för “äldre” barn över två år. Många barn är i 4-5 årsåldern och det finns också syskongrupper som behöver familj.

Cathwel gör många matchningar mellan barn och sökande hos sig, men de kan också maila ut information om barn som ”söker familj” till sina samarbetskontakter för att be oss lämna förslag på lämpliga familjer och detta kommer de att fortsätta göra.

Liksom hos CSS måste vissa familjer som adopterar göra två resor till Taiwan; detta utifrån att det är svårare för dem att förutspå tiden mellan domstolsförhandling och domslut.

Besök på Child and Juvenile Adoption information Centre.

Efter USA är Sverige är det land dit flest barn adopteras från Taiwan.

Efter 2011 har samarbetet med olika myndigheter blivit bättre så att det snabbare ska uppmärksammas om barn far illa. Det är ett samarbete mellan polis, skola och andra som jobbar med barn. Detta har gjort att samhället har fått en större medvetenhet om barns rättigheter och vart man kan vända sig om man ser att barn far illa. Det finns inte någon lag att man måste anmäla om barn far illa men de kan se att fler tar ansvar för barns rättigheter.

När adopterade vill söka sina rötter ska de vara 20 år. Den adopterade ska då i första hand ta kontakt med den organisation i Taiwan som handlade adoptionen. Hon eller han kan också ta kontakt med Child and Juvenile och tillsammans med dem gå igenom de adoptionsdokument som finns. Varje år måste adoptionsorganisationerna skicka över akter för de adoptioner de genomfört så att Child and Juvenile kan arkivera materialet.

Skulle någon från en biologisk familj ta kontakt med Child and Juvenile och vilja läsa akten för deras barn kontaktas alltid adoptivfamiljen och de har då rätt att säga ja eller nej till detta.