Ny i adoptionsvärlden 

Vi funderar på adoption, måste vi vara gifta då? 

För att få adoptera barn som par, måste man vara gift. Många ursprungsländer kräver även att de sökande ska ha varit gifta i några år innan de får adoptera ett barn.

Vi har bestämt oss för att vi vill adoptera; vad gör vi först? 

Ni anmäler er till en adoptionsförening. Eftersom vissa länder har begränsat antalet adoptionsansökningar de tar emot, bildas köer i Sverige för att få skicka sin ansökan och köplatsen bestäms av familjens anmälningsdatum. 

Ni kontaktar samtidigt Socialtjänsten i er kommun för att få en medgivandeutredning utförd, så att Socialnämnden kan ge er ett medgivande att ni är lämpliga att ta emot ett adoptivbarn.

Hur lång tid tar det att göra en medgivandeutredning? 

De flesta utredningar är klara inom sex månader. Vissa kommuner kan ha väntetider innan medgivandeutredningen kan påbörjas.

Kan jag adoptera som ensamstående? 

Ja det kan du. Dock är det inte alla ursprungsländer som tar emot ansökningar från ensamstående och många av de länder som gör det prioriterar sökande som är par. Se vad som gäller för våra respektive länder

Kan vi önska ålder och kön på barn? 

I vissa medgivanden kan det finnas en begränsning angående det kommande adoptivbarnets ålder, men ofta lämnas detta öppet utifrån att utredaren inte finner någon begränsning i familjens förmåga att ta emot ett barn. 

Möjlighet att ange en önskeålder ges istället i ansökningsbrev som skickas till utlandet. I undantagsfall kan ni önska kön. Sökande som önskar kön önskar nästan uteslutande att få en flicka. Eftersom det i många länder är fler pojkar än flickor som behöver internationell adoption är det därför en risk att göra det.

Kan vi välja vilket land vi vill adoptera ifrån? 

Ja, men ni får utgå ifrån de krav de olika ursprungsländerna ställer på de sökande. Dessa hittar ni under länder

Vilka länder samarbetar Barnens Vänner med? 

Vi samarbetar med  Hongkong, Kenya, Kina och tre olika barnhem i Taiwan.

Varför måste vi välja mellan olika barnhem om vi vill skicka en ansökan till Taiwan via Barnens Vänner? 

I Taiwan kan enskilda organisationer få auktorisation att arbeta med internationella adoptioner. Dessa organisationer kan då ställa egna krav på adoptivsökande och arbeta på olika sätt. Därför måste sökande familjer välja mellan de tre olika organisationer som vi arbetar med i Taiwan. 

Varför ska vi välja att adoptera via Barnens Vänner? 

Vår förening, som sedan 1979 har förmedlat fler än 2 000 barn till familjer i Sverige, är fortfarande en mindre organisation som vill ge varje familj ett personligt bemötande. Ni får möjlighet att vara delaktiga i er adoption och kan påverka er handläggningstid genom att, med hjälp och stöd av vårt kansli, göra i ordning er adoptionsansökan till utlandet. Detta arbetssätt är även kostnadseffektivt, vilket gör att våra avgifter hålls nere. Läs mer om hur vi arbetar för adoptonssökande medlemmar här.

Har Barnens Vänner kontakt med någon läkare? 

Ja, Barnens Vänner har kontakt med en läkare som kan hjälpa oss och i vissa fall aktuella familjer att tolka medicinsk information om barn som är aktuella för adoption.

När ska vi gå med i en adoptionsorganisation? Finns det fördelar att anmäla sig innan medgivandeutredningen är klar? 

Om det är kö i Sverige för att få skicka iväg ansökningar till det land ni vill adoptera ifrån är det bäst att bli medlem så snabbt som möjligt, då ert anmälningsdatum blir er köplats. Se under länder för att se vad som gäller landet ni funderar på att välja. 

Andra förmåner av att anmäla sig tidigt till Barnens Vänner är att ni då får stöd under hela processen, vår medlemstidning och tillgång till denna hemsidas medlemssidor, som bl. a innehåller diskussionsforum och kontaktpersoner. Ni får även möjlighet att gå med i vår Facebookgrupp.

Kan vi vara med i flera adoptionsorganisationer? 

Ja. Om det är kö i Sverige för att få skicka iväg ansökan till utlandet, kan sökande stå i flera köer hos olika organisationer för att se vilken som går fortast. När det blir aktuellt att skicka ansökan utomlands, måste sökanden däremot välja vilken organisation som ska få skicka ansökan, då endast 1 ansökan kan skickas till utlandet. Medlemsskap i andra adoptionsorganisationer kan behållas också efter det att ansökan skickats utomlands, bland annat så att sökande kan ta del av medlemsförmåner. 

Finns det något vi kan göra för att göra vår adoptionsprocess snabbare? 

När ni adopterar via Barnens Vänner kan ni själva påverka tiden det tar innan er ansökan skickas till utlandet, genom att ni själva gör i ordning er adoptionsansökan. Ni kan ofta börja förbereda er ansökan samtidigt som er medgivandeutredning görs. Kort väntetid kan också förklaras av sökandes förutsättningar och öppenhet för barns ålder, bakgrund eller medicinska behov.

Hur kan vi följa vad som händer under tiden vi väntar på barnbesked? 

Vi skickar ut ett månadsmail med aktuell information till våra medlemmar som skickat sin adoptionsansökan utomlands. Via hemsidan, vår Facebooksida och medlemstidning kan våra medlemmar också hålla sig uppdaterade över utvecklingen i de länder vi arbetar. 

Varför är väntetiderna så långa? 

Det finns en mängd olika förklaringar till detta men några faktorer som påverkar är att intresset i västvärlden för att adoptera är väldigt stort, samtidigt som många ursprungsländer har ökat sitt antal inhemska adoptioner. 

En annan förklaring är att många av de barn som är aktuella för adoption inte stämmer överens med de sökandes öppenhet eller förutsättningar i fråga om ålder, bakgrund eller medicinska behov.

När kan vi ansöka om ett syskon? 

Ni kontaktar socialtjänsten och frågar när ni kan påbörja en ny medgivandeutredning. Många utredare vill att familjerna efter att ha adopterat ett första barn, ska ha varit hemma i Sverige alltifrån ett halvår till två år innan en ny medgivandeutredning påbörjas.