Kina 

Kina har länge varit ett populärt val bland adoptivsökande och det finns fortsatt många barn i landet som behöver internationell adoption! 

Aktuellt 2016-09-07

Uppdaterad information om vilka barn som behöver familj i Kina

Barnens Vänner har sedan många år tillbaka tillstånd att arbeta med adoption av barn med särskilda behov genom ett specifikt on-linebaserat ansökningssystem. Utöver Barnens Vänner är drygt 100 organisationer runt om i världen anslutna till samma system. Genom skyddade webbsidor får vi tillgång till information om de barn som är i behov av familj. 

Det finns forfarande många barn i Kina som behöver familj. Emellertid har vi under 2016 gradvis sett en förändring av vilken typ av diagnoser som barnen i on-linesystemet har, med en tydlig tendens att de flesta barn som finns tillgängliga för internationell adoption idag har flera och mer komplexa diagnoser än tidigare. Det finns olika orsaker till detta men bl a beror det på att många barn med enklare och/eller opererbara särskilda behov numera kan få familj i Kina.

Denna förändring innebär just nu att väntetiden förväntas bli längre från det man har sänt sina adoptionshandlingar till Kina tills man är hemma med barn.

Familjer som är intresserade av Kinas adoptionsprogram är välkomna att kontakta kansliet för mer information om vilka barn som är i behov av en adoptivfamilj.

Barnen 

De barn som adopteras från Kina har övergivits och har okänd bakgrund. Barnen bor runt om i Kina på statliga barnhem. Standarden på barnhemmen varierar, men utvecklingen i Kina är positiv och många barn får även möjlighet att bo i fosterfamilj. 

Positiv utveckling i Kina, slopad ettbarnspolitik och ett stort antal ökade nationella adoptioner leder inte alltid till att barn med små eller stora i förväg kända särskilda behov får familj. Barnen kan vara i alla åldrar från ett år och äldre och vi rekommenderar att sökande har en önskeålder för barn upp till minst 3 år.

Krav på adoptivföräldrar 

Krav på sökande par

 • Par som varit gifta minst två år när ansökan registreras i Kina. Om någon av de sökande varit gift tidigare ska det nuvarande äktenskapet ha varat minst fem år. Max två tidigare äktenskap. 

 • Sökande ska vara äldre än 30 år. Om bägge sökande är äldre än 50 år får den yngsta sökanden vara max 50 år äldre än det tilltänkta barnet.

 • Ingen av makarna får ha ett BMI över 40. 

 • Övriga hälsokrav: vissa undantag kan göras från dessa hälsokrav t ex om en av sökande i ett par är fullt frisk; kontakta oss på kansliet för mer information.
  - Sökande får inte ha någon sjukdom som kräver livslång medicinering,
    t ex epilepsi, MS
  - Sökande får inte ha någon infektionssjukdom eller HIV.
  - Psykisk sjukdom accepteras inte; psykiska problem som t ex ångest,       depression kan accepteras i vissa fall
  - Inga allvarligare syn- eller hörselskador eller rörelsehinder.
  - Har någon av makarna gjort en organtransplantation ska det ha gått minst 10   år sedan dess

 • En av makarna måste ha en tillsvidareanställning. 

 • Familjen ska ha en sammanlagd årsinkomst som motsvarar 10.000 USD per familjemedlem, det nya adoptivbarnet inkluderat. Par som inte har barn sedan tidigare ska alltså ha 30 000 USD i inkomst tillsammans. En av makarna kan vara arbetslös, men A-kassa och statliga eller kommunala bidrag får inte räknas med i familjens inkomst.

  Undantag kan göras om det kan uppvisas att sökanden har god ekonomi enligt svensk standard.

 • Familjens nettoförmögenhet ska motsvara minst 80.000 USD. Nettoförmögenheten räknas ut genom att skriva upp värdet på familjens alla tillgångar (t ex. fastighet, bilar, lösöre) och dra ifrån de skulder som finns.

  Undantag kan göras om det kan uppvisas att sökanden har god ekonomi enligt svensk standard.

 • De sökande ska ha minst gymnasiekompetens eller yrkesutbildning på motsvarande nivå. 

Krav på sökande kvinnliga ensamstående

 • Sökande ska vara kvinna över 30 år. Kvinnan får vara max 45 år äldre än det tilltänkta barnet.

 • Krav på BMI och hälsa, samma som för par, förutom att undantag inte är möjliga. 

 •  Tillsvidareanställning.

 • Ensamståendes årsinkomst ska motsvara minst 30.000 USD om hon inte har barn sedan tidigare. Finns barn sedan tidigare ska årsinkomsten ökas med 10 000 per barn.

  Undantag kan göras om det kan uppvisas att sökanden har god ekonomi enligt svensk standard.

 • Ensamståendes nettoförmögenhet ska motsvara minst 100.000 USD.

  Undantag kan göras om det kan uppvisas att sökanden har god ekonomi enligt svensk standard.

 • Sökande ska ha god erfarenhet av barn, vård av barn eller arbeta med barnrelaterade frågor så som läkare, sjuksköterska, lärare, barnpsykolog etc. Det är bra om ensamstående sökande har god kunskap om och positiv erfarenhet av barn med särskilda behov.

 • Sökande får ha tre barn sedan tidigare, det yngsta ska ha fyllt sex år.

Kötid för att få skicka adoptionsansökan till Kina 

Kontakta kansliet för mer information på 0911-665 00. 

Väntetid i Kina 

Väntetiden för barn med i förväg kända särskilda behov är är svår att förutse beroende på sökandes önskeålder på barnet samt vilken öppenhet man har för barnets behov.

Väntetiden i ordinarie kö är minst 9 år. 

Adoptionsproceduren 

Adoptionsansökan skickas via Barnens Vänner till den centrala adoptionsmyndigheten CCCWA i Kina. CCCWA granskar och godkänner ansökan. CCCWA matchar också familjer och barn men låter i många fall auktoriserade samarbetsorganisationer som Barnens Vänner föreslå lämpliga familjer till barn. Frågor och svar om detta finns här.

Adoptionsresan till Kina sker cirka 8 veckor efter familjen fått formellt barnbesked. Vistelsetiden är cirka två veckor och under den tiden besöks både provinsen där barnet bor samt Beijing. Resan arrangeras av den kinesiska researrangören China Peace International som bokar hotell, inrikes resor, tolk, guide och sightseeing åt familjen. 

Då adoptionen görs i enlighet med Haagkonventionen blir adoptionen genast giltig i Sverige. 

Uppföljning 

CCCWA kräver att totalt sex uppföljningsrapporter skrivs under barnets första fem år i Sverige. 

Adoptionskostnader 

Kostnader vid adoption är ibland uppskattningar, beroende av valutakurser och kan ändras under processens gång, men nedan finns en översikt över preliminära kostnader för adoption från Kina. 

Adoptionskostnader

Medlems- och registreringsavgift BV

 2 100:- 

Administrationsavgift BV*

 70 000:-

Adoptionskostnader till barnets ursprungsland

- Vårdkostnader

 5 835 USD
ca 52 500:-

- Advokatkostnader

 -

- Översättningar och legaliseringar

 1 075 USD
ca 9 700:-

 - Domstolskostnader, pass, uppehållstillstånd o dyl

 90 USD
ca 800:-

 - Avgifter till övriga myndigheter

 1 450 USD
ca 13 100:-

 - Övriga kostnader

 -

 Egna kostnader som tillkommer

Framtagning av adoptionshandlingar, översättning, legalisering

 ca 6 000:-

Flygbiljetter två vuxna och det barn som adopteras

ca 14 600 - 28 000:-

Logi och reseprogram för två vuxna och det barn som adopteras

 6 500 USD
ca 58 500:-

Övriga kostnader; tex visum

4 500:-

Kostnader i samband med återrapportering

 ca 6 000:-

Totalkostnad 

Summa adoptionskostnader och egna kostnader

ca 237 800: - 251 200:-

Avgår Försäkringskassans adoptionskostnadsbidrag

 - 75 000:-

Totalkostnad för familjen

ca 162 800 - 176 200:-

* Administrationsavgiften täcker t ex
kostnad för personal och kontor i Sverige,
ersättningar till representanter i utlandet,
kontaktresor till/ besöksresor från utlandet,
BVs konsultation med läkare,
försäkringar för adoptivbarnet
och avsättning till förpliktelsefond.

Porto, vaccinering, resa för medföljande barn,
anslutningsbiljetter och högsäsongstillägg
är exempel på kostnader som tillkommer.

Vår samarbetskontakt 

Barnens Vänners samarbetskontakt sedan 1994 är den centrala, statliga myndigheten China Center for Children´s Welfare and Adoption, CCCWA. CCCWA får från statliga barnhem runt om i Kina information om barn som behöver internationell adoption. 

Mer information om CCCWA finns på deras hemsida