Kenya 

OBS!! Fredagen den 28 november 2015 förmedlades en första information om att den kenyanska regeringen tagit beslut att stoppa internationella adoptioner från landet. 

I nuläget kan vi därför inte förmedla nya adoptionsansökningar till Kenya. 

Uppdatering om vad som händer hittar ni under Aktuellt.

Barnen 

De barn som adopteras från Kenya har ofta övergivits och har okänd bakgrund. Generellt vet vi att vanliga skäl till att barn överges är bristande stöd för kvinnor, utarmade nätverk eller ekonomiska, sociala och kulturella skäl som t ex tonårsgraviditeter. Vanligtvis är barnen mellan ett och tre år och vi rekommenderar att familjer har en önskeålder för barn upp till minst 3 år. Barnen bor på barnhem runt om i Kenya. Standarden på barnhemmen varierar, men barnen har fått läkartillsyn, inklusive HIV- och hepatittest. 

Krav på adoptivföräldrar 

  • Ingen av makarna får vara yngre än 25 år.
    Ingen av makarna får vara äldre än 65 år. 

  • 3 års äktenskap. 

  • Man kan ha ett barn sedan tidigare men ska kunna bifoga ett intyg om svårigheter att få barn. Cirka tre år ska ha gått efter eventuell tidigare adoption.

  • Ensamstående kvinnliga sökande med god barnerfarenhet och öppenhet att ta emot barn med i förväg kända särskilda behov. 

  • Medlemskap i Svenska kyrkan eller annat trossamfund; inget aktivt engagemang krävs. 

Kötid för att få skicka adoptionsansökan till Kenya 

På grund av att den kenyanska regeringen stoppat internationell adoption så kan vi inte skicka nya ansökningar till Kenya just nu. 

Väntetid i Kenya 

Väntetiden från att ansökan skickats till Kenya fram till barnbesked är ca 6-12 månader. 

Adoptionsprocedur och resa 

Adoptionsansökan skickas till Barnens Vänners samarbetsorganisation Little Angels Network, LAN. LAN lämnar den vidare till National Adoption Committee, NAC, som granskar ansökan och meddelar resultatet till LAN. LAN matchar därefter familjen med barn.

Adoptionsresan sker tidigast cirka två veckor efter det att familjen tackat ja till barnbeskedet, senast cirka tre månader efter. 

Vistelsetiden i Kenya är lång. Detta eftersom de kenyanska myndigheterna kräver att familjerna har hand om barnet i tre månader innan domstolsprocessen startar för att se att ett samspel mellan barnet och familjen inleds. Barnet bor under tiden hos familjen, vilket gör att familjen har rätt till föräldrapenning från Försäkringskassan under vistelsen.

Familjerna deltar även i den juridiska processen vilket gör att vistelsetiden blir cirka åtta månader, ibland längre. Under hela vistelsen har familjen hjälp av LAN, samt en advokat. LAN hjälper även till med praktiska frågor som boende, vård och säkerhet. 

Då adoptioner i Kenya görs i enlighet med Haagkonventionen blir de genast giltig i Sverige. 

Uppföljning 

De kenyanska myndigheterna kräver att 11 uppföljningsrapporter skrivs under barnets första fem år i Sverige.

Adoptionskostnader 

Kostnader vid adoption är ibland uppskattningar, beroende av valutakurser och kan ändras under processens gång, men nedan finns en översikt över preliminära kostnader för adoption från Kenya. Vi har räknat på en vistelsetid i Kenya i ca 8 månader.

Adoptionskostnader

Medlems- och registreringsavgift BV

 2 100:- 

Administrationsavgift BV

 70 000:-

Kostnader till barnets ursprungsland; t ex för barnets vård/ utländsk administrationsavgift/ översättningar / advokatkostnad

 3 350 USD + 

ca 270 000 KSH
dvs ca 45 500:- 

 Egna kostnader som tillkommer

Framtagning av adoptionshandlingar, översättning, legalisering

 ca 28 000 - 

33 000:-

Flygbiljetter och logi för två vuxna och det barn som adopteras

ca 113 000 - 

124 000:-

Övriga kostnader; tex visum

 5 600:-

Kostnader i samband med återrapportering

 -

Totalkostnad 

Summa adoptionskostnader och

egna kostnader

ca 264 000 - 280 000:-

Avgår Försäkringskassans adoptionskostnadsbidrag

 - 75 000:-

Totalkostnad för familjen

ca 189 000 - 205 000:-

Porto, vaccinering, resa för medföljande barn, anslutningsbiljetter och högsäsongstillägg är exempel på kostnader som tillkommer. 

Vår samarbetsorganisation 

I Kenya samarbetar Barnens Vänner sedan 2007 med Little Angels Network, LAN. LAN är Kenyas största auktoriserade adoptionsorganisation som samarbetar med ett trettiotal barnhem runt om i Kenya. Barnhemmen meddelar vilka barn som behöver adoption till LAN. LAN väljer sedan en familj till barnet från en lista med familjer vars ansökningar har godkänts av National Adoption Committee. 

Förutom med adoptioner arbetar LAN också med sociala projekt, t ex för att stötta barn med funktionsnedsättningar och deras familjer. 

Läs gärna mer om LAN på deras hemsida (som dock har problem att visas ibland) eller deras Facebooksida