Adoptionsprocessen

För att säkerställa att adoptioner utförs på ett etiskt, korrekt sätt kräver svensk lagstiftning att adoption av utländska barn sker genom en auktoriserad adoptionsorganisation som Barnens Vänner.

Steg 1 - Anmälan

Ni kan anmäla er till Barnens Vänners sökanderegister redan innan ni har påbörjat er medgivandeutredning. Förutom att ni får information och kan börja med olika förberedelser kan ni eventuellt också spara tid, (se Steg 3- Eventuell väntetid i Sverige.)

Steg 2 - Kontakta socialtjänsten för adoptionsutredning

Socialtjänsten i er kommun gör en utredning så att Socialnämnden kan ge er ett medgivande att ta emot ett adoptivbarn. Det innebär bland annat att ni har ett antal samtalsträffar med en utredare, att denne pratar med referenspersoner och att en skriftlig medgivandeutredning skrivs ihop.

Den skrivna medgivandeutredningen blir även en presentation av er i utlandet, vilket ställer krav på dess innehåll. För att spara tid läser vi gärna er utredning redan när ni får den för genomläsning innan Socialnämnden fattat beslutet om adoption.

Sökande par måste vara gifta för att få medgivande. Medgivandet gäller i 2 år, under förutsättning att familjens förhållanden som utretts inte väsentligen har förändrats.

Föräldrautbildning

Innan ni får ett medgivande ska ni gå en obligatorisk föräldrautbildning om adopterade barn och deras behov. Er utredare hänvisar er till de kurser som ges i er kommun.

Steg 3 - Eventuell väntetid i Sverige

Om utlandskontakten ni vill skicka er ansökan till endast tar emot ett begränsat antal ansökningar, kan det bildas en kö i Sverige där ni får vänta en tid innan ni får skicka er ansökan. Köplatsen bestäms i sådana fall av ert betalningsdatum till Barnens Vänners sökanderegister.

Steg 4 - Förmedlingsbeslut, FU

När ert medgivande är klart och det börjar bli dags att skicka er adoptionsansökan till utlandet, kontrollerar vi att ni motsvarar de krav som utlandskontakten ställer och ger er ett förmedlingsbeslut.

Steg 5 - Ansökan skickas till utlandet

Sedan gör ni med assistens från kansliet i ordning och legaliserar er adoptionsansökan. Vilka handlingar som ska ingå i ansökan varierar mellan olika kontakter.

Steg 6 - Väntetid i utlandet

Väntetiden från det ni har skickat er ansökan till utlandet till dess ni får besked om att ni blivit valda till ett barn varierar mellan olika kontakter. Den beror på många faktorer, t ex den adoptivsökandes förutsättningar och öppenhet.
De väntetider som vi förmedlar är hur länge de familjer som senast fick barnbesked hade väntat. Detta eftersom vi aldrig kan sia framåt om hur många barn som kommer att behöva adoption eller andra faktorer som påverkar väntetiden.

Under väntetiden håller vi kontakt med er via månadsmail med aktuell information.

Steg 7- Barnbesked och adoptionsresa

Vi ringer alltid ut besked om att familjerna blivit valda till ett barn. Hur lång tid efter barnbeskedet som familjen kan resa för att möta sitt barn varierar. Adoptionsresan ser också olika ut i olika länder t ex. i fråga om längd på vistelsen och vilka formaliteter familjerna deltar i under resan.
Adoptioner som genomförs enligt Haagkonventionen blir automatiskt gällande i Sverige. För adoptioner från andra länder slutförs adoptionsprocessen i Sverige genom att en adoptionsansökan behandlas i Tingsrätten.

Steg 8 - Uppföljning

Ett väldigt viktigt sista steg i adoptionsprocessen är att skriva uppföljningsrapporter. Våra utlandskontakter kräver att dessa skrivs för att de ska kunna följa barnens utveckling; ofta ska de skrivas av socialtjänsten men i vissa fall skriver familjerna själva. I vissa länder är det de biologiska mödrarna som läser rapporterna. Även för adoptivbarnen är rapporterna viktiga; så att de kan hitta information om sin första tid i Sverige när de blir äldre. Rapporterna är även en förutsättning för att vi får fortsatt förtroende för att förmedla adoptioner och ska kunna erbjuda andra familjer möjligheten att adoptera.

Krångligt & svårt?

Känns processen lång, krånglig och svår? Vi hjälper er genom att steg för steg lotsa er igenom den. Läs mer om hur vi arbetar i praktiken här. Och tveka inte att kontakta oss!